NO FINISH LINE BRATISLAVA

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor:
Children & Future Bratislava n.o. v spolupráci s BE COOL, s.r.o.
Termín: 09.10.2019 – 13.10.2019
Miesto: Dvořákovo nábrežie, Bratislava, Slovenská republika
Čas podujatia: 09.10.2019 od 12:00 hod. – 13.10.2019 do 16:00 hod.
Štart behu: 09.10.2019 od 12:00 hod. (štart/cieľ – Dvořákovo nábrežie, námestie River Park). Podujatie trvá non-stop až do nedele 13.10.2019 do 16:00 hod.
Trať: 1,5 km, asfaltový povrch
Časový limit: neobmedzene
Účastnícky limit: 3000 účastníkov

Pravidlá: Pretekár sa po vyzdvihnutí štartového čísla môže behu zúčastniť kedykoľvek od stredy 09.10.2019 od 12:00 do nedele 13.10.2019 do 16:00 hod. a môže odbehnúť ľubovoľnú vzdialenosť.

Za každý odbehnutý kilometer organizátor prispeje sumou 1 € na projekt terapeutického ihriska pre deti . Pretekár sa môže zúčastniť aj opakovane bez potreby znova uhrádzať štartovné, musí však stále využívať nepoškodené štartové číslo s čipom, ktoré dostal na prezentácii. Štartové číslo je neprenosné a môže ho využívať len osoba, ktorá riadne uhradila štartový poplatok.

Hlavní funkcionári:
BE COOL s.r.o.

Riaditeľ podujatia: Peter Pukalovič
Športový riaditeľ podujatia: Erik Baláž
Hlavný rozhodca: Tomáš Willwéber
Technický riaditeľ a koordinátor podujatia: Jozef Pukalovič

Prihlasovanie:
on-line do 08.10.2019 prostredníctvom predpredaj.sk a nofinishline.sk
osobne v stredu 09.10.2019 od 10:00 do nedele 13.10.2019 do 16:00 hod. pred River Park (ak nebude naplnený účastnícky limit – 3000 účastníkov)
V prípade záujmu o vyzdvihnutie 10 a viac štartových balíkov pošlite do 30.09.2019 zoznam bežcov na registracia@becool.sk
V prípade záujmu o registráciu na MiddleCap 24H výzvu je potrebné prihlásiť max. 10 členov  pod jedným súťažným družstvom (viac informácií nájdete v podsekcií MiddleCap 24H výzva).

Pred podujatím vám na váš e-mail zadaný pri registrácii príde informačný e-mail s pokynmi a linkom na dokument, ktorý je potrebné si vytlačiť, vyplniť a priniesť na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka.

Ide o nasledovný dokument:

  •     Vyhlásenie o zdravotnom stave,

Pred podujatím si prosím skontrolujte, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte info@becool.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným "Potvrdením platby", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári.

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: námestie River Park, neobmedzene od stredy 09.10.2019 od 10:00 do nedele 13.10.2019 do 16:00 hod.
Pre detailné informácie sledujte prosím aktuality k podujatiu na web stránke podujatia nofinishline.sk.

Vyhlasovanie výsledkov:
Podujatie je nesúťažného charakteru.
- Vyhlásení a ocenení budú 3 muži a 3 ženy, ktorí počas podujatia odbehnú najviac kilometrov.
- Vyhlásené bude aj jedno družstvo s najväčším počtom účastníkov.
- Ocenená bude aj víťazná družstvo v rámci MiddleCap 24H výzvy.

Vekový limit: Bez obmedzenia veku. Pri účastníkoch do 18 rokov podpisuje vyhlásenie a dáva súhlas na účasť na podujatí zákonný zástupca dieťaťa. Bez súhlasu zákonného zástupcu nebude účasť dieťaťa na podujatí možná.

Štartovné zahŕňa:  
štartové číslo, s ktorým je možné behať opakovane, v prípade straty je potrebná nová registrácia
občerstvenie po dobehu do cieľa, k dispozícií 24h denne počas podujatia
SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške,
možnosť využiť šatne na prezlečenie,
možnosť odložiť si osobné veci v úschovni,
možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,
účastnícke tričko

Štartovné (v závislosti od dátumu platby):
5 €   pri zaplatení do 30.09.2019
7 € pri zaplatení od 01.10.2019 do 08.10.2019, resp. priamo na podujatí počas prezentácie
Štartovné stačí zaplatiť jedenkrát a účastník môže bežať aj opakovane. Potrebné je mať stále svoje štartovné číslo. V prípade ak bežec stratí číslo alebo ho zničí je potrebné zaregistrovať sa opätovne.

Možnosti platenia štartovného:
Štartovné je možné zaplatiť výlučne platobnou kartou pri prihlásení sa on-line a využití platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému na nofinishline.sk a predpredaj.sk prípadne ak nebude naplnený účastnícky limit, priamo na podujatí pri prezentácii (bude možná aj platba v hotovosti).

Výška štartovného závisí od dátumu (dňa) kedy bola platba platobnou kartou zrealizovaná (nezávisí od dátumu registrácie účastníka v registračnom systéme, rovnako tak nezávisí od dátumu vytvorenia účastníckeho konta v registračnom systéme). Pri platbe platobnou kartou cez prihlasovací systém je platba pripísaná okamžite po zaplatení, vašu registráciu si následne môžete verifikovať v zozname prihlásených účastníkov, kde sa vaše meno objaví okamžite po zaplatení.

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:
Zaplatené štartovné sa späť nevracia.

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia. Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú a záchrannú službu.

Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcu zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné.

Meranie časov:
Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Čip tvorí súčasť štartového čísla a dostanete ho na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Čip po dobehnutí do cieľa nemusíte vracať, ostáva vám na pamiatku spolu so štartovým číslom. V prípade, ak sa rozhodnete bežať opakovane počas 5 dní, štartové číslo vám ostáva rovnaké a treba si ho vždy priniesť so sebou.

Výsledky:
Zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk a následne na nofinishline.sk. Pretekári budú vo výsledkovej listine zaradení v poradí podľa odbehnutej vzdialenosti (za celý čas trvania podujatia).

Šatne a úschovňa:
Možnosť prezlečenia a uschovania osobných vecí v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne.

WC:
Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Parkovanie:
Bezplatné parkovanie je možné na parkovacích plochách pod Mostom Lafranconi (približne 500m od priestoruštartu a cieľa).

Zdravotná služba:
V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor Children&Future n.o. v spolupráci s BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor Children&Future n.o. spolu s BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Informácie:
Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com a na nofinishline.sk.